Pinus strobus

Pinus strobus (eastern white pine). Princeton Cemetery, NJ.