Tilia x europaea

Tilia x europaea (European linden) [?]. Princeton, NJ.