Salix

Salix (willow). Mountain Lakes Preserve, NJ.